O nas


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "O nas")

NASZ ŻŁOBEK

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim jest samorządową jednostką budżetową utworzoną dnia 20 marca 2018 roku na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu.

- Nadzór nad Żłobkiem Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

- Działalność Żłobka reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 z 2011r. poz. 235 ).

- Żłobek jest placówką realizującą funkcje : opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

- Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Do zadań Żłobka należy w szczególności :

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

- Żłobek działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCAz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu.

- Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem świąt) w godzinach od 6:30-17:00.

- W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

- Pracą Żłobka kieruje Dyrektor.

- Formalności związane z przyjęciem dziecka do Żłobka oraz wypisaniem dziecka ze Żłobka załatwia się u Dyrektora Żłobka. Dyrektor przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00.


- Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W Żłobku zatrudniona jest też położna i pielęgniarka.

- Opiekunki prowadzące zajęcia w Żłobku współpracują z rodzicami dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

- Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka. Za realizację Regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.

- W Żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom.

- Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/298/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku \"Małe Misie\".


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "O nas")

przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji