Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kryteria przyjęć do żłobka

lp

KRYTERIUM REKRUTACYJNE

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIÓW

PUNKTY

1.      

Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do pracującego/ prowadzącego działalność gospodarczą / pobierającego naukę w systemie stacjonarnym rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym; wydruk
z CEIDG/ informacja z KRS –o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej

10

 

 

2.      

Jedno z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym; wydruk
z CEIDG/ informacja z KRS o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

5

3.      

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
(w przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic/opiekun prawny) są zameldowani na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach podatku od osób fizycznych wskazali miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych o zameldowaniu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub inny dokument urzędowy, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja oraz kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa
się rekrutacja z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym, lub wydruk pierwszej strony w/w zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną, wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru, lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

Matka -7

Ojciec- 7

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko-14

4.      

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
(w przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic/opiekun prawny) nie są zameldowani na ternie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ale zamieszkują na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach podatku od osób fizycznych wskazali miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych i dziecka, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja oraz kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa
się rekrutacja z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym, lub wydruk pierwszej strony w/w zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną, wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru, lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

Matka -5

Ojciec- 5

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko-10

5.      

Wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

Dokument potwierdzający niepełnosprawność lub inny dokument urzędowy

5

6.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności

Dokument potwierdzający niepełnosprawność

2

7.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia  z orzeczoną niepełnosprawnością

Dokument potwierdzający niepełnosprawność lub inny dokument urzędowy

2

8.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia- Rodzina wielodzietna

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub inny dokument urzędowy

3

Data dodania: 2021-01-19 09:34:42
Data edycji: 2021-03-01 10:45:54
Ilość wyświetleń: 2920

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej