Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Samorządowy Żłobek "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Żłobka "Małe Misie".

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu.
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT,
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych),
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami,
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL,
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu,
 • odnośniki są wyróżnione jedynie kolorem,
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL,
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków,
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia,
 • nie istnieje mapa strony,
 • istnieją przyciski, które nie posiadają opisu funckji jaką spełniają
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 • nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 387 10 42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna - Żłobek -Wysiołek Luborzycki

Użyczona na potrzeby żłobka część budynku Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" pod adresem Wysiołek Luborzycki , ul Szkolna 1

 • Do żłobkowej części budynku  prowadzą 2 wejścia (główne oraz "od kuchni" )
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda dla wózków inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajdują się  oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczenie kontrastowe  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością 

 

Dostępność architektoniczna - Żłobek -Głęboka

pod adresem Głęboka 1a,32-010 Głęboka

 • Do żłobkowej części budynku  prowadzi 1 wejście
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest platforma dźwigowa
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku jest petla indukcji
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz kontrastowe  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością 
Data dodania: 2022-05-12 10:20:21
Data edycji: 2023-10-18 12:03:36
Ilość wyświetleń: 1261

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej