Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kto może zostać opiekunką w żłobku?

Kto może zostać opiekunką w żłobku?
Opiekun w żłobku - kwalifikacje
 
O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
a) pielęgniarki/położnej,
b) opiekunki dziecięcej,
c) nauczyciela wychowania przedszkolnego,
d) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
e) pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
f) pedagoga społeczno-wychowawczego,
g) pedagoga wczesnej edukacji,
h) terapeuty pedagogicznego, nauczyciela z kwalifikacjami z terapią pedagogiczną.
 
lub
 
 ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
-wczesne wspomaganie rozwoju,
-studia wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy -psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
-studia edukacja prorozwojowa,
-studia pedagogika małego dziecka, wychowania przedszkolnego,
-studia psychologia dziecięca,
-studia psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
-psychologia wychowawcza.
 
lub
 
-odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia, jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
-wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i -uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
 
lub
 
???????????-przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
(KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM)
-szkolenie winno obejmować następujące bloki tematyczne: psychologiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin), rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin), stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin), kompetencje opiekuna dziecka (w tym: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, emisja głosu- 35 godzin) praktyki zawodowe (80 godzin).
 
Obowiązki opiekuna w żłobku :
 • Wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 • Opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Opiekunka prowadzeni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 • Opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
 • Opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji.
 • Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery.
 • Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 • Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 • Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 • Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 • Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 • Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 • Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 • Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
 • Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 • Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Data dodania: 2022-07-01 09:41:28
Data edycji: 2022-07-01 09:41:38
Ilość wyświetleń: 1515

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej