Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Praca w żłobku

Praca w żłobku

Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w żłobku:

 

 • opiekunka dziecięca w żłobku (9 etatów)
 • położna/pielęgniarka (1/2 etatu)
 • pomoc opiekuna w żłobku
 • pomoc kuchenna
 • woźna
 • konserwator (1/2 etatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim ogłasza nabór na 9 wolnych stanowisk pracy  opiekunka dziecięca w żłobku

 

 

Kwalifikacje opiekunów w żłobkach

(art.16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.)

 

 1. Opiekunem w żłobku może być osoba:

 

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

 

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

 1. 2.  Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 280-godzinne szkolenie celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

 

2) średnie lub średnie branżowe oraz:


a) doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

lub


b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
(tzw. KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM)

 

 

Pozakwalifikacyjne wymogi dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi

(art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.)

 

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
 2. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 3. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;

4.wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art.15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.)

 

Ponadto wymagane są:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub praktyka w wymiarze minimum 80h
 4. biegła obsługa komputera oraz efektywne korzystanie z zasobów Internetu

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o odbytych studiach, kursach i inne),
 4. oświadczenia:
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • oświadczenie - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 1. Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Uwaga: wszystkie kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za zgodność z oryginałem " data i czytelny podpis kandydata, dokumenty oryginalne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca, w godzianch pracy sekretariatu (7:30-15:30) w zamkniętych kopertach ( Imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna w żłobku” w terminie do dnia 21.10.2022r.. DO GODZINY 10:00  

 

Oferty, które wpłyną terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej procedury rekrutacyjnej, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Odmowa udziału w dalszej procedurze rekrutacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

 

Informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona na stronie internetowej Samorządowego Żłobka „Małe Misie”.

 

  Druki do pobrania:

 •  klauzula informacyjna dla kandydatów
 • -zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 •  oświadczenia

 

 

Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk pracy obsługi

 

1.Stanowiska obsługi: pomoc opiekuna w żłobku, pomoc kuchenna, woźna, konserwator (1/2 etatu)

 

Pracownikiem obsługi może zostać:

- osoba pracowita

- ceniąca sobie czystość oraz porządek

- kochająca dzieci

- energiczna

- odpowiedzialna

- osoba która potrafi pracować pod presją czasu

- pomysłowa

- z wysoką motywacją do pracy

 

Pozakwalifikacyjne wymogi dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi

(art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.)

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
 2. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 3. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;

4.wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art.15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.)

 

Ponadto wymagane są:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. umiejętność pracy w zespole;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o odbytych studiach, kursach i inne),
 4. oświadczenia:
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • oświadczenie - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 1. Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Uwaga: wszystkie kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za zgodność z oryginałem " data i czytelny podpis kandydata, dokumenty oryginalne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca, w godzianch pracy sekretariatu (7:30-15:30) w zamkniętych kopertach( Imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko obsługi” w terminie do dnia 21.10.2022r.. DO GODZINY 10:00  

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej procedury rekrutacyjnej, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Odmowa udziału w dalszej procedurze rekrutacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

 

                                                                                                                                                               

Druki do pobrania:

 • klauzula informacyjna dla kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenia
Data dodania: 2022-09-29 15:54:36
Data edycji: 2022-09-30 12:10:58
Ilość wyświetleń: 2364

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej