Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szukamy Cioci do naszego zespołu

Szukamy Cioci do naszego zespołu

Samorządowy Żłobek "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim oraz Filia w Głębokiej poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKA DZICIĘCA.

 

Zapraszamy na praktykę zawodową z możliwością zatrudniania w naszym żłobku.

????????????
Opiekun w żłobku - kwalifikacje

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM- weekendowy kurs

DLA KOGO:

Szkolenie ''Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym'' adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280 h.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

szkolenie winno obejmować następujące bloki tematyczne:

-psychologiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin),
-rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin),
-stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin),
-kompetencje opiekuna dziecka (w tym: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, emisja głosu- 35 godzin)
-praktyki zawodowe (80 godzin).

????????????
Obowiązki opiekuna w żłobku :

✔️Wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
✔️Opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
✔️Opiekunka prowadzeni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.
✔️Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
✔️Opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
✔️Opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji.
✔️Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery.
✔️Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
✔️Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
✔️Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: spacer, zabawy w ogrodzie.
✔️Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
✔️Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
✔️Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
✔️Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
✔️Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
✔️Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
✔️Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
✔️Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

?Zapraszam do kontaktu również osoby w trakcie kursu.

?zlobekluborzyca@gmail.com
?zlobekgleboka@gmail.com 

 
Data dodania: 2023-09-15 11:47:02
Data edycji: 2023-09-15 11:58:43
Ilość wyświetleń: 65

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej